پیش‌نویس خودکار

ملاک های انتخاب رشته بارها گفته شده است که مهمترین انتخاب های ما در زندگی انتخاب همسر و انتخاب شغل است و میدانیم که چقدر این دو در تعیین سرنوشتمان موثراند اما در عمل در لحظه تصمیم گیری بسیاری از افراد دقتی که لازم است را ندارند. در مورد انتخاب رشته که بسیار در انتخاب […]